محصولات

 • ان پی کی     ۲۰-۲۰-۲۰+ ریز مغذی ها
 • ان پی کی     ۱۰۲۰+ ریز مغذی ها
 • ان پی کی     ۳۶-۱۲۲+ ریز مغذی ها
 • ان پی کی      ۲۰-۵ -۱۰+ ریز مغذی ها (گرانول)

 

 • اسید نیتریک
 • نیترات کلسیم
 • نیترات پتاسیم
 • نیترات منیزیم

 

 • اسید فسفریک 
 • اوره فسفات
 • مونو آمونیم فسفات
 • مونو پتاسیم فسفات

 

 • سولفات آمونیم
 • سولفات آهن
 • سولفات پتاسیم
 • سولفات منیزیم
 • سولفات منگنز
 • سولفات مس
 • سولفات روی

 

 • اسید بوریک
 • بوراکس

 

 • پتاسیم هیومیات جامع
 • هیومیک اسید مایع

 

 • محرک رشد  (Seaweed Extract)

 

 • کلات آهن  (%4/8 EDDHA 6%   Ortho-Ortho--)Fe)

 

 • کلات میکس   (Fe , Zn , Cu , Mn , Boron , Molybdenum)
 • کلات آهن      (EDTA 13% -)FE)
 • کلات روی      (EDTA 15%)- Zn)
 • کلات مس     (EDTA 15% - )Cu)
 • کلات کلسیم   (EDTA 10% - )Ca)
 • کلات منگنز    (EDTA 13%)- Mn)